The 3 V’s of Big Data – Volume, Variety & Velocity